รับทำประกันภัยรถยนต์
โทร 063-919-6164, 093-994-5944
  • th

การประกันรถยนต์ภาคบังคับหรือพ.ร.บ.


การประกันรถยนต์ภาคบังคับหรือพ.ร.บ.

 

การประกันรถยนต์ภาคบังคับหรือพ.ร.บ

เป็นการประกันภัยภาคบังคับที่รถทุกคันจะต้องทำ โดย พ.ร.บ. มีชื่อเต็มว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” ซึ่งรัฐบาลได้ออกกฎหมายนี้ขึ้นมาเพื่อบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคุ้มครองผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนที่ประสบอุบัติภัยอันเกิดจากยวดยานพาหนะในท้องถนน โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ดังนั้นรถทุกคันจึงจำเป็นต้องทำประกัน พ.ร.บ. ซึ่งรวมถึง รถจักรยานยนต์และรถรับจ้างต่างๆ ด้วย

ตารางความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ความคุ้มครอง

วงเงินคุ้มครอง

1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด

1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)

ไม่เกิน 30,000

1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร

35,000

2. จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องตัน ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้ว ว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฏหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้น ดังนี้

2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)

ไม่เกิน 80,000

2.2 การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร

300,000

2.3 สูญเสียอวัยวะ

- นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป

200,000

- สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน

250,000

- สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน

300,000

2.4 ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้าพักรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน

สูงสุดไม่เกิน 4,000

หมายเหตุ

- ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับแค่ ความคุ้มครอง ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

- ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก

- จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (ดูในกรมธรรม์)