รับทำประกันภัยรถยนต์
โทร 063-919-6164, 093-994-5944
  • th

การประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1


การประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1

 

การประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

ความคุ้มครองและจำนวนเงินความรับผิด (ประเภท 1)

ความรับผิดต่อกลุ่มบุคคลภายนอก

รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

1) ความเสียหายต่อชีวิต

ร่างกาย หรืออนามัย

เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.

1) ความเสียหายต่อรถยนต์

1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล

1,000,000 บาท / คน

10,000,000 บาท / ครั้ง

ตามทุนประกัน บาท / ครั้ง

1.1 ความเสียหายส่วนแรก - บาท / ครั้ง

1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร

ก) ผู้ขับขี่ 1 คน 100,000 บาท

ข) ผู้โดยสาร 6 คน 100,000 บาท

1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว

ก) ผู้ขับขี่ 1 คน - บาท / สัปดาห์

ข) ผู้โดยสาร คน - บาท/คน/สัปดาห์

2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

2) รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

2) ค่ารักษาพยาบาล

2,500,000 บาท / ครั้ง

2.1 ความเสียหายส่วนแรก - บาท / ครั้ง

ตามทุนประกัน บาท

100,000 บาท/คน

 

 

3) การประกันตัวผู้ขับขี่

 

 

300,000 บาท/ครั้ง

จำนวนที่นั่ง : เก๋ง 7 ที่นั่ง , กระบะ 5 ที่นั่ง