รับทำประกันภัยรถยนต์
โทร 063-919-6164, 093-994-5944
  • th

สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ


สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

 

การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งจากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งภายในอาณาเขตประเทศไทย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นเจ้าของ สินค้าซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ขนสินค้าเอง หรือว่าจ้างบริษัทขนส่งเป็นผู้ขนส่งสินค้า ด้วยยานพาหนะที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

สินค้าที่เอาประกันภัย หมายความถึง สังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่ได้ระบุไว้ในรายการสินค้าที่เอาประกันภัย และรายละเอียดการขนส่งไม่รวมตู้คอนเทนเนอร์และสัตว์มีชีวิต

กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

กรมธรรม์ประกันภัยแบบคุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิด

กรมธรรม์ประกันภัยแบบระบุภัย

ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย

แบบกำหนดเวลา

(Time Policy)

ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดวันและเวลาคุ้มครองได้ตามที่ต้องการ ยกเว้นเวลาสิ้นสุดของกรมธรรม์และเวลาคุ้มครองได้ตามที่ต้องการ ยกเว้นเวลาสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทประกันภัยจะกำหนดเป็นมาตรฐานไว้ที่เวลา 12.00 น.

แบบขนส่งเฉพาะเที่ยว

(Voyage Policy)

ให้ความคุ้มครองสินค้าเฉพาะเที่ยว ความคุ้มครองจะสิ้นสุดเมื่อสินค้าถึงจุดหมายปลายทาง หรือครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย แล้วแต่เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนหากมีการขนส่งสินค้าเที่ยวใหม่ ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยทราบ เพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใหม่

ตารางความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย

สินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

แบบคุ้มครอง

ความเสี่ยงภัยทุกชนิด

แบบระบุภัย

อัคคีภัย การระเบิด ฟ้าผ่า

ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งหรือสินค้าประสบอุบัติเหตุชนหรือโดนกับยานพาหนะอื่น

หรือสิ่งอื่นนอกยานพาหนะ และหัวลาก หางลาก รถพ่วงของยานพาหนะเอง

เรือจม เกยตื้น เครื่องบินตก รถไฟตกราง รถ หรือ

หัวลาก หางลาก รถพ่วง เกิดการ พลิกคว่ำ ตกถนน สะพานหรือไหล่ทาง

ความเสียหายหรือความสูญเสียโดยสิ้นเชิงหรือบางส่วนของสินค้าที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุ

หรือสาเหตุภายนอกที่นอกเหนือจากภัยที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถึง 3

ความเสียหายทั่วไป (General Average) ส่วนเฉลี่ยความเสียหายทั่วไป

และค่ากู้ภัยที่ผู้เอาประกันภัย จะต้องชดใช้ตามประเพณีปฎิบัติหรือตามกฎหมาย

การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ การชิงทรัพย์ หรือการปล้นทรัพย์ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอาประกันภัย

ณ จุดเกิดเหตุ อันเป็นผลสืบเนื่องจากภัยที่คุ้มครอง

ภัยสงคราม การใช้อำนาจรัฐตามกฎหมาย ภัยนัดหยุดงาน

สงครามกลางเมือง การกบฎ การปฎิวัติ การรัฐประหารการก่อการร้าย จลาจล

การแข็งข้อหรือการต่อสู้ของประชาชน การประกาศกฎอัยการศึก ทุ่นระเบิด ตอร์ปิโด อาวุธสงคราม อื่นใด การปิดงานงดจ้าง

สภาพของยานพาหนะ การบรรทุกหรือลากจูงเกินขนาด ผิดหลักการขนส่งและ

การจัดระวาง ซึ่งผู้เอาประกันภัย ลูกจ้างหรือตัวแทนรู้ถึงสภาพนั้นในเวลาส่งมอบสินค้าให้ผู้ขนส่ง

การเสื่อมสภาพโดยธรรมชาติของสินค้าเอง

การรั่วไหลหรือการสึกหรอตามปกติ น้ำหนักหรือ

ปริมาณสูญหายตามธรรมชาติของสินค้า

การบรรจุ สภาพหีบห่อ การใช้ภาชนะขนส่งไม่เหมาะสม

หรือไม่ดีพอซึ่งกระทำโดยผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้าง

ความชักช้าในการขนส่งและค่าเสียหายจากการส่งมอบชักช้า

การจงใจละเมิดของบุคคลใดก็ตามเพื่อทำลายยานพาหนะขนส่ง

หรือ ทำให้สินค้าที่เอาประกันภัยเสียหาย

นิวเคลียร์

ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องหรือ

มีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอื่น

ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด (Consequential Loss)

 

คุ้มครอง

ไม่คุ้มครอง