รับทำประกันภัยรถยนต์
โทร 063-919-6164, 093-994-5944
  • th

2+ Perfect Holiday


2+ Perfect Holiday

 

เอเชีย  Perfect Holiday

ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

หมวดที่ 1) การประกันภัยการเดินทาง

1.1การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

1,500,000

3,000,000

5,000,000

1.2การรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินระหว่างเดินทางไม่เกิน

300,000

300,000

300,000

– ความรับผิดส่วนแรกของการเรียกร้องค่าสินไหมแต่ละครั้งกรณีเจ็บป่วย

30,000

30,000

30,000

1.3ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก รวมถึงความรับผิดจากการขับขี่รถยนต์

500,000

1,000,000

2,000,000

– จำกัดความรับผิดสูงสุดต่อบุคคลภายนอกแต่ละคน ทั้งร่างกายและทรัพย์สินรวมกันไม่เกิน

100,000

200,000

300,000

1.4การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง

20,000

30,000

50,000

– จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / คู่ / ชุด

2,000

3,000

5,000

1.5การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในรถยนต์อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ในขณะขับขี่รถยนต์ระหว่างการเดินทาง หรือถูกโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะชัดเจนต่อตัวรถยนต์

20,000

30,000

50,000

– จ่ายสูงสุดต่อชิ้น / คู่ / ชุด

2,000

3,000

5,000

1.6การเลื่อนหรือการบอกเลิกการเดินทาง และการลดจำนวนวันเดินทาง

20,000

30,000

50,000

หมวดที่ 2) การประกันภัยที่อยู่อาศัย และทรัพย์สินที่อยู่ภายในบ้าน

2.1ความคุ้มครองบ้านที่อยู่อาศัย จากอัคคีภัย

100,000

100,000

100,000

2.2ความคุ้มครองการถูกโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ

100,000

100,000

100,000

หมวดที่ 3) การประกันภัยความเสียหายสำหรับรถยนต์

3.1การประกันภัยความสูญเสียทางการเงิน จากการชนกับยานพาหนะทางบก

100,000

100,000

100,000

3.2การประกันภัยความสูญเสียหรือเสียหายของรถยนต์ เนื่องจากการถูกลักทรัพย์ทั้งคัน หรือถูกไฟไหม้

100,000

100,000

100,000

เบี้ยประกันภัยสำหรับการเดินทาง

1 – 7 วัน

600

670

800

8 – 14 วัน

865

965

1,115

15 – 30 วัน

1,500

1,650

1,900